C/ Santa Anna, 9 08290 Cerdanyola del Vallés Tel 93 580 77 77

 

Modificacions en els models resum anual 190 i 390: IVA i Retencions i Ingressos a Compte

En el Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre HAP / 2429/2015, de 10 de novembre que modifica alguns aspectes del model 190 de resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF sobre rendiments del treball i activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda i el model 390 de declaració-resum anual de l’IVA.modificaciones models 190 i 390 – INEAF

Pel que fa al model 190 s’han afegit claus i subclaus, a causa de les modificacions sorgides arran de la reforma en l’Impost sobre la Renda i també en relació a l’avançament de la rebaixa de la càrrega tributària que es va produir al juliol.

En concret, les retribucions en espècie exemptes de determinats supòsits que abans de la reforma es consideraven rendes no subjectes, fa convenient introduir una nova subclau dins de la clau L, per poder reflectir aquest tipus de retribucions de forma individualitzada. S’introdueix una altra nova subclau dins de la mateixa per tal de millorar la informació relativa a les quanties exemptes en concepte de rendiments del treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits pel titular del dit patrimoni, d’acord amb la redacció donada a la lletra w) de l’article 7 de la LIRPF per la Llei 26/2014.

Es creen unes noves subclaus dins de les claus A i B a identificar els rendiments que se satisfacin al treballador en concepte d’incapacitat laboral temporal i també es creen altres subclaus dins de la clau en el cas d’obtenció de premis (jocs, concursos, rifes i / o combinacions aleatòries) per distingir aquells premis percebuts que permeten compensar els guanys obtinguts amb pèrdues procedents d’aquests jocs, d’aquells premis que no permeten tal compensació. Les dues modificacions milloraran la qualitat dels esborranys de la declaració.

Es generen noves subclaus dins de la clau G, corresponents als rendiments d’activitats professionals a causa de la baixada del tipus de retenció dels autònoms i la baixada també durant els tres primers anys d’inici de l’activitat professional i s’introdueixen noves subclaus dins la clau L, corresponent a rendes exemptes relacionades amb ajuts públics per a atendre a col·lectius en risc i altres situacions.

Pel que fa al model 390 de resum anual d’IVA, s’introdueixen quatre noves caselles que permetin consignar les quotes regularitzades d’acord amb l’article 85.Cinco. 5a de la LIVA i les quotes d’IVA a la importació liquidades per la Duana i ingressades a través de les autoliquidacions mensuals de l’impost.